Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Galeni omnia quae extant opera / vol. de présentation de l'édition"

See other formats


OMNIA QVAE EXTANT 
In latinum fermonem conuerfL 


^^IVNTARVM QVARTA EDITIO 


"Tro qua iüuBranda quid attum fît 3 turru 


ex prafadione 3 turru ex librorurru 


Indice deprehendes 


VENETIIS M D LXV. 

THOMAS I Y N T A, 

MEDICINÆ STVDIOSIS. 

Vam duramjcj arduam prouinciamjufceperimus, Medicim ftudiofi,\ 
dum ’vobis bonorum librorum copiam juppeditare contendimus , eos no 
ignorare certo jcio, quibus huius teporis BatusjSÎ conditio expenditur . 
vêtus tamen infiitutum nofirum tuemur\ neq'-> nos quicquam deterrere 
pote fi, qmn adbonarum artium, & literarum Budia tuuanda acriori 
femper fiudio laboremus . hoc autem quam religiose haBenusprœfiite- 
rimus,cu idiam laie padeat,non efi locus,<vt modofufus demonfiremus : de G aient tan¬ 
tum librispauca libetprœfan.Huiusgrauifiimifcriptorù opera,quœ deprauata,jarfmj 
ante a vagabantur 3 parens nofier Lvcas Antonivs primas omnium & colle - 
git,i$ redegitin ordinem 5 innumeriscg erroribus expurgastajij) multis,qua nondu in La¬ 
tium <venerant 3 latimtate donatis autta 3 fummo doBorum ’virorüjtf SuropA totms plaufu 
typiseuulgauit. Pâtreautévita funBo,nos patrisexemploadGaleniornados libros ita 
jumus ammati 3 vt 3 fecundo 3 & tertio eandem prouincia aggrefii fuerimus 5 ac dum 3 quA 
'vetufiate erantdeperdita 3 "vudiq^recuperare, accitis doBifiimis viris latimtate donare 3 
Çtf veteres conuerfiones ad (jrœcos codices expolire fumptu maximo cotendimus: (jaleni 
opéra ad minime contemnenda elegantiam peruenere \ nofiramcp induflriam hac in re_j 
apud exteras etia gentes fuijfeprobaÆam 3 complurium fanehominum 3 eorumcp optimis 
artibus & doBrina prAfiantiu, tefiimonio fènfimus. Câteru nunquafuus efl hum an a di- 
ligentu terminus. Vider e quotidie efl omnibus artibus,quas ad fummu excellentuapice 
peruenijfe credideris/ui tamen ingenq,aliquidJplendoris,& ornameti accedere . quodfa¬ 
ne in hac nofira arte plurimu njju venit. Bjam etjifecunda 3 & mox etia tertia 3 è no- 

fira ojfcina Galeni operum diuulgatio qsprodiere aujpicqs/vtnihilmam expeBari pojfe 
t viderefur:ejl tamen in his ipjis animaduerjus locus illuflrandi rurjum multa 3 & ad ma- 
iorem mehoremcp fiugepromouendi. quA res ita nos excitauit/vt, quando labores nofiros 
fapientibm viris adeogratos ejfe intelligimus 3 acriori denuo folicitudine 3 maioribus repe¬ 
ntis impenfis & laboribus 3 idem opustS) magnum,0 arduum traBandu jufceperimus j 
quodnunc 3 Deo fauente 3 in publicu propommus. fljuidautem hac Qy arta n o- 
stra editio juperioribus prœflet 3 apertum cuiq\ ex earum coüatione ejfe pote fi. 
Sane in hoc potifiimü enixe elaborauimus :<vt propemoau 'vniuerf&tranjlaiïiones emen- 
darentur. Nam, quum injuperioribus, non jolùm nofiris ,fed etiam aliorum editiombus 
multa adhuc,gracorumfortajfe codicum <vitio, obfcurajvel etiam mutila reüBa ejfe intel 
gerémus,hic omnifiudio operam dedimus&t meliora omnia legerentur.aAdhibitis enirru 
viris non literarü modogrAcaru, ac latinaru ,fcdetiam rei Me die a , ac PhilojophU do- 
Bifiimis,omnia jere ad examen reuocari0 accuratius cafiigari curammus. Prœfiitere 
inhoefidem juam& diligentia Victor trincavelivs^Ivi. martia- 
NVS ROTAj IvNlVS PaVLVS CR ASS VS, IvLIVS ALEXAND RlNVS, 
VlDVS VIDIVS, Avgvstinvs gadaldinvs,Aiexander IV- 
STINIANVS , & I A C O B V S ANTONIVS MARISCOTTVS, qui Çf huic 

quocp editioni, adhibita jumma diligentia 3 prsfuit. Abhistum jua,tdeflab ipfis trajata, 
tum aliéna ferè omnia recognita junt, & ad meudem reuocata. multa vero operam 3 
magnum ïiudium in hanc rem contulit fjadaldinus, quo veluti duce hœc jujeepta efi, & 
obita prouincia.fn hoc autem maximo labore diuina liber alitas ita nobù affulfit/vtvetu- 
fiifiimorû (jrœcorum codtcu ex nobilioribus maximecp probatis bibliothecis tam opportune 

nobis locales copia faBa fit 3 vtinde plurima perg obfcuraloca ilïuftraripotuerint. 

qua res g diligenter fit ejfe cla, tum noua abeode Gadaldmo adimBa margim adnotatio- 
nes 3 tum rnulta in ipfio contextu pafiim intërpofita déclarant, fin emendandis igitur trian 
Jlationibus in primù hac prajütimus. SednonuÜos quoq\ libros de integro ex gracù lati- 
nos faBos dedimus.fiant aute, liber ^Consvetvdine, et liber de C o m a t e 3 et 
Pronostica de decubitu ex mathemdtica fcientia: cp iüi duo olim de gracie obficu - 
nus conuerfi fuififient ; hae <vero, cp ante a corruptifiima (fgrace0 latine legerentur. Hù 
omnibus 3 vt more nofiro (fiaient opéra eu ahqua accefiione hoc etia tempore emitteremus 3 
nuperadditaefi S ynopsis librorumdeFulfibm 3 cmusquandoegGalenusmeminit, 
liber de Diaeta Hippocratù in HMorbù acutùjtemcg libellas de Planti s ,etoc- 
cultù medicinis ex oHrabico in Latinum tranfilatus 3 qui H ipfie (fialeno aficribitur. Sed 
quid plura ? omnis nofira cogitatio in eo maxime verfiatur 3 vtvobù 3 medicina Budiofi , 
omnï tempore gratifieemur. experimur certe 3 ac tetamus omnia. Nofiù g fiape fi alenus 
Hippocratù verba0fentetias citet 3 plerunq\ interpretetur 3 nonunquam etia corngat : 
nofiis etiam quantopere medendi artem luuetHippocratica Gdlenicù coniungi. Eccls 
( quodnufiqudhaBenusfaBum video) fingulù fialeni locùfuu Hippocratù locù indica- 
tum 3 ac veluti digito comonfiratum habetù. Qùo filet, vtin fiudendo, H (fialeni Jententia 
ajfiequenda 3 imtiatù medicina 3 H nondum in Hippocratù leBione verfiatù minor dein- 
cepsimpedeatlabor.proquaquidere 3 maxime Francisco angelo coccio 
habend.a fiant gratta 3 qui huius vtilù laboris auBor 3 eu infecunda 3 tertia 3 quarta 3 fiexta 
ClaJJejH libris Extra Ordinem 3 loca Hippocratù indicauit 3 tum praterea egregiam in h~ 
bris oHphorifimorù operam nauauit. hic enim non loca fiolùm à (fialeno citata,fiedH alia 
plura coüegit 3 quibus Hippocrates eandem fiententia repetit fis etia locispafiim adnotatis, 
quibus fi alenus propofitum Aphorifimù 3 velmterpretatur 3 vel citât, Quod reliquum in 
G aient operibus fuit, vtfiudiofisfatisfieretnqfiram hanc ediûonem quotidie ejfiagitanti- 
bus 3 quum ipje Coccius in fumma teporis angufiia tantis laboribus efifet impar 3 comij]um 
efi cara 3 etdiligetia The oi> o s n thalassini^Iohannis costae, 
qui munus fitù 3 iüe quide in Jfidgogicù,prima0 quinta clafife : hic vero in feptima claffie^. 
quatafieripotuit diligentia 3 etfide praftiterùt. Hac quù itafiehabeat 3 iamperfipicuu efi 3 hac 
Quarta nofira editione fialeni opérafiuperioribus omnibus cafiigatiora0illufiriora 
fidire. SanèordineLibrorù,queineditionibusnofirùfiemperferuauimus 3 .etfiidoBùquù 
bufida non fatù arridere audimusmo tamen duximus immutandù. Bfiam quicquid alij 
Cendant 3 nos in tôt librù 3 diuerfis teporibus 3 diuerfio gppofito 3 et fine confieriptù certù 3 etper- 
petuu fieruari ordine nonpojfie intelligimusiquado aliqui,fi eorü hypothefin fipeBestribus 
nonnung in locù cofiituipojfie no iniuria videatur. Quidobfiecro 3 incomodiBudiofis 3 quid 
detrimeti affertfiic an illic liber vnus aut aiter coüocetur, dumodo eius libri copia non dé¬ 
fit ? res quide certe hac multù doBifiimù virù tum parui mometi efi vifia 3 vtnos ad ma- 
tore cura traducere no debuerit.quinetia audio mter doBosfie dan hanc de ordme contro- 
uerfianonpofife;quùalijnofirù 3 idefià Ioanne Baptista montano confiitutùor¬ 
dinemagùgpbentialq aliù 3 atq- y ahu comendent\et rurfium aliquibus nuttus haBenus afii- 
gnatus or do vüo paBo queatfiatùfacere. Ht vos inter ea 3 fiudiofi 3 accipite alacri latocfi ani 
mo fialeni opera 3 qua tdtù laboribus 3 etimpedijs nofirù elegantifiima 3 et exornatifiima vo 
bù pfiamus. De nobù aute illud vere 3 ac hbere pojfiumus poüiceri 3 eofidefcilicei qui ante a 
fuimusjooc efiproptos, paratosfi adfiudia vefira iuuada 3 inpofiera etia futuros^fimodo 
hanc nofira diligent la in fialeni operibus diuulgandù gratdvobùfuififeinteüexerimus. 
H eus. O. M. conatusvefirosbene fiortunet. ^enetiis Menfe Iumo MD LXŸ. 
IOANNES B A P T ISTA MONTANVS 

P H Y S I C V S VER ONENSI S 


LVCAE ANTONIO IVNTAE S. 

Lacet miruminmodumlplêdidiffimeLuca Antoni confîlium tuum, 
quod occœpifti, omnia Galeni opéra rurfus excudendi, verurrfque illis 
ordinem ftatuendi, non antea ab aliquo multorum fgculorum homme 
traditum,qui intégras ar ri docendas, vel edifcendas facillimus, feruan- 
dæ'quememoriæcommodiffimus iudicetur, Præterquam enim quo'd 
id ab eruditiffimo quoqj fumme defiderari,flagitarf que video,obftrue- 
tur intérim os deprauatæmedicorum turbg,qui calumniandi Galenum 
nonaliundemagis occafionem captant, quam q> in diflerendo vaftus, 
immenfus, confufus'que videatur, nullam / queartem ab eo recftedoceri 
poffe,in quo nullus ordo dodèrinas appareat, Inftituto enim ordïne,que 
l délibéras,conftabit ilico ne aliud quidem Auicennam ipfum, reliquos'que Arabas omnes conce- 

pifîe: poterunrique contumaces, contentioffque illi homines tandem refipifcere, recognofcere^jj 
omnium theorematum ordinem, quotcunque in medica facultate co nfiderantur, à Galeno, tanç| 
à fonte, emanare. Quod tu tamen a me poftea requins,eum tibi ordinem inftitui,id ego haud l'ta (a 
cile præftare poffum: multa enim funt, quæ me ab huiufmodi prouinda deterrent: namtantus îi- 
brorum numerus, tam'que varia materia eft, vt finguli recenferi, atque in çertas claffes vix redigi 
queant: prgfertim cum eorum non nulli fînt penè (vt italoquar) do-uç-arot, qui,cum ad medicinam 
parum,aut nihilattineant, fedaddialedlicampotius, autphilofophiam, vel fîmilem quampiam 
fcientiam,certam in hac facultate fedem nullibi admittent : funt, ÔC alrj, in quibus ex tota arte qufd- 
piam in vnum veluti compendium colligitur, vt nulli parti redie accommodari poffint, qui totius 
imaginem referont. Quo'd fi me ftatim illi ordini addixerim, quem ipfe Galenus, vel in fine artis 
paruæ, vel in libello ad id priuatim dicato confcripfit, adhuc longe magis implicabor,cuius impli- 
cationis ratio a' me inferius declarabitun Neqj ad totdifficultatesparummomenti afférant peruer 
fi horum temporum mores:vbienim maiores noftrialiquid quotidieexcogitabant, in mediumqj 
affèrebant, quod artem augeret, ornaret, explicaret, nunc feriptores ifti, qui paffim, ÔC vbique fea- 
turiunt, nihil aliud edunt, quam meras cum viuentium, tum mortuorum calumnias, tanto detra- 
hendi ardore,vt facile deprehendantur, ob id tantum feribendiftudio detineri, quo gloriam fibi ex 
alieno comparent opprobrio. Audis Luca Antoni,quae merationes hadïenus fufpenderint,anci- 
pitem'quereddiderint. Videristutamentotaminmefpem huius nouiordinis coiiocafie, quere- 
risÉ|3 magnam hanc prouinciam tuam mea folum cuncfarione remorari,te à plurimis eruditis viris 
iamdudumfruftratum effe, qui feidmunus prgftituros polliciti,ad huncvfq? diem diftulerunttco- 
gis ergo me in hoc certamen defcendere,et obtredlatorum iudicio fubtjci.Parum profèdîo grati ani 
mi erga virum de me optime meritum fuerim, nimiVque in re magna audenda meticulofus, fi qua 
caufa detineri poifum, quin amico tam anxie petenti fatisfaciam, ôC publicæ vtilitati propterea de- 
fim, quia difficile fit adeffe: conabor igitur reddere, fi non quas, vel tu expofcis,vel ego defideraue- 
rim,faltem quascunque potero,vt fîmul 5 C ingrati, ÔC timidi nomen effugiam. Quo'd fi contigerit, 
vtàdiclis meis fumpta occafione eruditus aliquis, vel contradicendi ftudio, vel veri taris amore ac- 
cenfus, alium ipfe meliorem ordinem tradat, erit is mihi faltem laboris mei fruefus non iniucun- 
dus,vbi cognouero me autore ftudia inquirendi excitata, verumép tandem ordinem difputando cô 
per tum effe. Quoniam igitur in renon omnibus expofita, ÔC quæ in fe multas habet difficultates, 
iudiciorum diuerfitatem non defuturam intelligo, ac propterea plurimos côtra me exorituros, qui 
feriem aliter difponendam opinentur, placuitprius,c| librorum ordinem in cenfum certaséfê claf- 
; fes redigerem,ex ipliufmet Galeni medullis, placitisqj priuatis via, rationem^ explicare,qua is or¬ 

do à me inftitutus niteretur. Hinc igitur fumpto initio dicimus, Artem, vel nouam conftitui, vel 
conftitutamdoceri:conftituiturrefolutione,qugfitànorioneftnis:conftitutadocetur,velconipo- 
nendo,quæperrefolutioneminuentafunt, velpropofitadefinitioneper multiplicem eiusfedtio- 
nem progrédiendo. Docet quidem, ÔC qui conftituit: cur enim non doceat, qui, quomodo ars in- 
ueniatur,oftendit C altior tamen eft ille dodiring modus,qui% à felici aliquo ingenio, ÔC ab ineunti 
astate in difeiplinis exercitato légitimé intelligatur: propterea omnes antiqui philofophi, ac medi- 
ci, Ariftoteles% prgcipue,qui prg ceteris in docendo, ordinem maxime affediaffe videtut, ab eo do 
cendi genere abftinuere, Galenus autem, cum ad fuam viqj gtatem medicing artem incertam, ma-' 
(T le'queTibi conftantem confpicaretur,fadlurum fe opergpretium iudicauit,fi a' notione finis fingula 
quæq3 vfqj ad elementa refoluendo,artis inuentionem certiffime demonftraret: atqj ita totam qui¬ 
dem artem in libre de conftitutione medicing breuiffime inuentam tradidineius vero partes, tum 
qug ad feruandam fanitatê, tum qug ad morbos tollendos attinent,inlibris vyietvav, ÔC in The 
N rapeutica methodo explicuit. Neq3 tamen à me intelligi velim Platonem, Ariftotelem,& reliquos 
_ antiquo s in aliq uo problemate decla ra ndo re folutorium ordinem minim e recepiffe: tantum affir- 

WW ïnô 
mo neminem eorum totam quâpiam difcipîinam doccndam propofuiffe,vtà nptîone'fînis perre- 
folutionem procédèrent,immo contra à principes exordiendo,ad vltima,qug primo conceperant, 
docflrinæterminumftatuunt: quiquidem ordo quantu dignitate a' refolutorio derelinquitur, tan- 
to docendi copiai facilitate reliquis præftat: quemadmodum diffimtmus ijs,quæ difcuntur,tena- 
ci memoria ftrmandis omnium commodifflmus eft. Cum vero Galenus totam attem alibi diffîni 
tiuo ordine, alibi refolutorio tradiderit, fit'que in vtroque loco fpeculatio potius Ifagogica, quam y 
exaciæ difciplinæ, videbatur tanto medico dignum, vt alicubi hanc ipfam artem integram, mem- 
bratim'que diftindîani, ac demonftratam nobis relinqueret: quod cum nullibi feorfum fecerit (om 
nés enim libros fuos, ficut ipfe teftatur,vel amicorum, vel fui ipfius mémorisé exercitationiséjj gra- 
tia confcripfit,nihil vitra in fingulis quærens, nilï vt caufæ fatisfaceret, qua ad fcribendum compel- 
lebatur) decreuit, quod priuatim in aliquo non tradiderat, id ex omnibusfimul conficere: ac pro- 
pterea de ordine librorum fuorum compendiolum edidit, ÔC in fine paruæ artis o{tendit, qua ferie ! 
eofdem libros legi oporteret: vbi manifeftiffïme apparet compofitiuum ordinem cogitaffe, tancp j 
adexquifitam difciplinam tradendam omnium commodiflîmum. Atqs hac ego occafione Aux- , 
cennam commotum crediderim, virum inter Arabas omnes acerrimi ingeni), vt omnia Galeni in ’ 
rnedica arte monumenta fparfîm in vartjs libris diffeminata, in vnum veluti corpus redigeret, ec- 
derrfque compofttiuo ordine opus illud fuum canonum appellatum, quinqj magnis fibriscfîftin- 
cfîum compilaret: cui fi vltimam manum impofuiffet (neqj enim impofuit morte præuentus) fœli 
i cioriÉp lingua pro rei dignitateelocutus effet, haberemus fortaffe,quem non Galeni tantum inter¬ 
prètent, fed exornatorern quoqs vocitaremus. Verum, dum ille multa hinc inde difperfa in certas, 
proprias'qj fedes colligit, cd feriatim difponit,ordini tantum intétus,diligentiori rerum confidera- 
tione tantifper omiffa, donec iam difpofita recenferet, non potuit quædam etiam fimul parant ido 
nea non congerere, ÔC ordinem in non nullis confundere: cui propterea non debemus, ûcuti paf- 
fim fteri video,tanta iracundia fuccenière: quin potius, vbi peccauerit,benigne emendandus eft,in 
! reliquis fumma laude cclebrandus: nam eiproculdubio in hacfacultate plus vita debet, quam ai if 
nemini, qui poli Galenum profeceric. Vtrum vero ÔC ipfe Auicenna compofitiuum ordinem, il 
lunt mquam, qui àrefolutorio proficifcitur,exquifite feruauerit,an inceperit quidem, in non pau- 
j cis vero declinauerit, non eft hic difeutiendi locus. Illius potius ratio reddenda eft, quod a m ultis 
animaduertendum auguror,cur ego eundem omnino ordinem non feruauerim,quent Galenus ip 
: fe tradiderit: abfurdum enim videtur aliter alicuius libros difponere,quàm ipfe difponendos ftarue 
J rit: nouerint igitur,quibus id curg eft,me iftud quoque quam maxime quafiuiffe,totis / que viribus; 
i enixunt effe, vt minime à Galeni ordine difcederemfilludc^fideliflime effeeftum, vbicunq3 aptefîe- 
; ri potuit: verum multis in locis ambiguitas non leuis fuboriebatur, cum Galenus fibi ipfi diffidere 
videretur,aliter alibi no nullos libros difponenti, vt facile patet fjs,qui libellum de ordine librorum 
fuorum perîegerintj ÔC quod in calce paruæ artis adqcitur, præterea talis non nunquàm occurrit or { 
do,qui videatur Galenico ordini, ÔC confîlio côtradicere: vt quandoq? fufpicari coacftus fuer.tm,vel 
illos codices perquàm mendofos haberi, vel Galeno tanquàm catalogum deferibenti magfs cordi 
fuiffe librorum fuorum numerum recenfere,£d veluti in aeftus referre, q? via, rationetîp, tam fibi re- 
«fie intellecfta feriem contexere,qua libros fuos legi oporteret : eft etiam vitio,négligeatia'que tem- 
porum liber ille adeo mutilatus, vt nec, fi maxime velis, Galeni ordinem affequi poft]s, His ego. ra 
tionibus perfuafus cgteris confilijs illud præftare iudicaui, fi me ad-Galeni ipfius methodum tancp 
certiorem,ftabiliorem / que verterem,quam præcipue in libro de conftitutione artis oftendit, m eu- 
tus fundamentis nixus tutiftime ædifîcarem: dC ad eam regulam fingula quæque metirer, ita rem à à 
principio aufpicatus ♦ Qui medicinæ artem via, ÔC ratione fint inuenturi, id primo profeefio intel¬ 
ligent, vt confîlio fuo corpus humanum quam maxime fanum conferuent: vbi vero fanitas euentu i 
aliquo, vel adhuc in receffu fit, vel iam exaefîe recefferit,eodem confîlio prouideat, vt,ôd quod futu- 
rum incommodi eft, omni id conatu arceat: faeftum vero, amoliatur, dC corrigat: confiât autem ni 
hil horum confulto fîeri poffe, nift nofeamus, ôC quibus rebus fanitas, dum integra eft, conferuari j 
debeat: &, dum abit, abiuerit'ue, reuocetur, aut reparetur : at fîeri omnino nequit, vt res, quæ id fa- ' 
cere poftint, vel inueniamus,vel inuentas congrue metiamur, nifx corporis humani naturam exa- 
diffirae cognouerimus : tune autem exadtxftlme cognofcemus, cum, ex quibus, ÔC quo'nam pa- : 
< 5 to confktur, quot, qualesGe habeat partes, facultates, funcfiiones'que diftin( 5 i:e,didicerimus. Pot* ‘ 
ro,çum feiamus corpus humanum à qualitatibus primis alterari,generari, ÔC corrumpt,tdem quo¬ 
que feimus ex primis elementis omnium generabiïium fubftâtiarum communibus confecftum ef¬ 
fe. Ergo artem medicinæ componendo ab his primis, ficut ÔC prima funt, aufpicari oportet. Pri- | ? 
mo igiuirpropofîtus nobis liber eft De elementis : quæ vbi per qualitatum alterationem commi- 
fia fuerint, ftatim inde pro certis alterationum gradibus certæ emergunt temperaturæ : congrue , 
igitur fubfequentur libri De temperaturis. Quoniam veroperaclis hominum temperamentis pro » 
ximi funthumores (illaenim confeftim, velfanguinis, velalteriusbilis,vel pituitædomiruum, 3 
velgquafîtasomnium fubfequitur) proindecommode librosfubftxtuxmus,qutdehumoribuspo- ' 
tiffime pertradlant: nullos autem taies ex ijs,qug Galeni extant,deprehendimus præter commenta 
rios in Hippocratem De natura humana,&libellum qui inferibitur De melancholia,cpuis enim in, 
îfbrp De natura humana videatur propofitum de elemêtis agere, nxhxl tamê ibi magis, q humorçs» 
confiderantur,quos Hippocratis corporis humani proxima elementa effe volufoCum vero in hoc 
libro très parut libelli eîiam ante Galeni ætatem complicari, confcribi'q3 confueuerint, prunus De 
natura humana : fecundus fine titulo quidem, fed qui ad therapeuricen atuneat : tertius De vidu 
fanorum : fint'que ijfibellifubiectolongediffirniles, quosnequeautor, vt Galenus ipfe teftatur, 
neque pofteriorum iudicium,fedauaritia coniunxit, alioqui longo interuallo feparandos:Ego 
malui rei naturam,quàm peruerfam confiietudinem,imitari,ne a me propofitus ordo co n fonder e- 
tur* Primum igitur librum De natura humana in hacfede ftatuendumiudicauimusireliquosduo's 
foc quemque loco inferius difponemus ♦ Oommiftis elementis, peradis temperaturis, ôC humo- 
rum gqualitate,vel exceffu,ftatim emergunt temperamentorum gradus,fîrudurg modus,bona,vel 
niala habitudo : fubftituaiîturigiturlibelli, De optima corporis itrudura, De bona habitudine: Sd 
| ü a didicerimus,ex quibus primo,Sd quofoam pado corpus humanü confllatum fit,quod primo no j 
bis fuerat propofitum* Qrâ vero idem corpus partes habet, quot,quales'ue fint illg, perquiri opor- ; 
ter, At quædam earum fimiiares font, vt oiTa, nerui, vente: quædam inftrumentales,vtpes, manus, 

| caputrinftrumentaies autê,cum ex fimiiaribus confient cognofci nequeûqnifi fimiiares præcogno 
fcantur: ergo fîmilarium partium confideratio (nam ôC minus compofitæ font) feriatim fubftitue- 
tur♦Primusitaquelibererit Deofllbusadintroducendos,fecundus Deneruorum fedione, ter- 
tius De venarum 1 arteriaram / q3 diffedionercui materiæ propinquitate fubnedetur quæftio contra 
Erafiftratum , An fanguis in arterfis contineatur: deinde a fimiiaribus ad dïfilmilària quoque ac- 
cedendo proxi me fequetur liber De aggreffibus anatomicis: cui foggeretur De vteri fedione libel : 
lus,Sd aîius De inftrumemo odoratus. Omnium itaq3membrorumfubftantia, ÔC fituconfideratis 
fupereft, vt vfus quoque declaretur : deinde fingulorum adiones, q uae ad ilium vfom diriguhtur: 
quibus facuîtates neceffario copulantur «Ergo tria hæc ita diiponentur, vt primo De vfu partium, 
fecundo De facuîtatibus animæ, tertio De fondionibus pertradetur: atque ita libri feriatim proce 
dent 3 De vfu partium libri xvrj, De vfu refpirationis: cui continu! tatemateriæ fübnedetur, De eau j 
fis refpirationis,De vfu pulfuû,De fubftantia facultatum animæ, De Dogmatibus Hippocratis 3 Sd | 
Platonis, De facuîtatibus naturaîibus 3 De motibus mufculorum, Demotu thoracis, 2 d pulmonis: ; 
quibus vîtimo addetur 3 Quo'd animi mores corporis ftruduram fequantunQuamuis autem fpecix 
latio De femme, ÔC De feetuum formatione 3 taquàm de fimplicibus, prgeedère debuiffet,nihilomi ! 
nus videtur hic ordo docendi commodior 3 fi cognita prius membrorum natura, qug adgeneran- 
dunuexcernendum'que femen font nccefiaria, ÔC quæ feetum fufciperejformare'que polïint, dein ! 
de ad iêminis 3 fcetuum / que tradatum progrederemur: fubftituentur igitur libri De femine, De foè 
iuum formatione, An omnes animalis partes fiant fimul. An animal fît in vtero* Cæterum corpo j 
ris humani natura exquifite cognita, reîiquum nobis eft, qui medicinæ artem conftituimus 3 viam, 
j rationem / queindagare,quaideminfanitateferuemus : at hoc ipfom intégré expleturïnfexlibris, 
qui 3 De tuenda (anitate infcribuntunQuia tamen ibi corpora alterari docentur ob-variasaeris qua- 
îitates, cibum ÔC potum, fomnum ôC vigilias, inanitionem ôC repletionem, motum ÔC quietem, bC 
ob animi affedus: atq3 de motu quidem ôC quiete,fomno ÔC vigilia 3 inanitione ÔC repletione in eo- 
dem libro fatis copiofe expliceturtde aere autem 3 cibo ÔC potu 3 ôd animi affedibus exêpli potius gra 
îia, quant ex propofito agatur : ideo ne ad conferuandæ fanitatis artem,materiæ, qua id efïicitur,ru 
j des accedamus, in hoc quoque genere ita aciem inftruximus 3 vt præcederet liber Hippo.De locis, 
aere 3 ÔC aqua 3 quem Galenus De habitationibus 3 aquis 3 temporibus, Sd regionibus inferibi ma- 
luit: fperaufque hadenus metibifupereodiuina Galenicommentanttraditurum,fedabamico ! 
idpollicentefruftratusfum: deindereliquiDealimentis,ûecibisbonfôdmalifucci, Commenta¬ 
nt in librum Polybi de vidu fanorum,De ptiiâna, De attenuâte vidu, De exercitio parue pile, De 
vittjs animi, Sd eorum remedtjs. De cohfuetudine liber ambiguus ♦ Quibus tanquàm facris inïtiati 
tandem ad diuinam illam tuendg fanitatis Methodum accedemus : cui fubnedemus quæftionem, 
Ars tuêdæ fanitatis ad medicum ne attineat, an ad gymnafticum: quibus omnibus rede perfpedis 
compotes erimus non tuendæ tantum fanitatis, fed etiam prgferuandg, fi quâdo fortelabi incipiat* 
Poftremum erat, vt formulam inueniremus,qua fanitatem iam deperditam reuocare poffemus.Eft 
autem deperdita fanitascum corporis fonctiones vitio aliquo intrinfeco impediuntur: is affedus 
ægritudo appellatur : fondionis laefio,fymptoma vel accidens. V trunque qua m fieri poteft exadif 
fi me,eft pernofcendum,fi modo redam medicationem intendimjus : pernofcemus,fi caufas eorum 
omnes didicerimus * Cum vero cognitio noftra à: fenfibus oriatur, non poflumus nifi fîgnis qui- 
bufdam apparentibus ad illas caufas penetrare : figna autem cum indicarerem poffînt, vel prê¬ 
ter ira m, vel præfentem, vel futuram : quæ præfentem, ÔC foturam indicant, medici maxime inqui- 
runt, illa'que diagnoftica, hgc prognoftica grgee appellant. At quam plurimis antiquorum ggritu 
dines pene' innumerabiles vifæ font, ôC propterea memoratu dimcillimæ,Galenus rei fubftantiam 
fubtili(Iimediuidendo,numerumnonomniumtantum ægritudinum,fed fymptomatumquo¬ 
que fub certam methodum, ôC rationis regulam duxit, vel médiocre ingenium difeurrendo facile 
inteiligeret,neque plura effe poiïè,neque pauciora: hic igitur Sex illos diuinos libros,tanqp antefi- 
gnanos,feriatim ponédos cenfui,quorum primi de differentrjs,& caufis morborum agunt, poftre 
mi fymptomatum fimili modo différencias, ÔC caufas oftendunt: cpuis.n.in curationibus per figna 
ad ægritudinum notitiam perducamur,&hocitinerefignamorbis précédant,ordo tamen dodri- 

*) ngpolïulâv r 

' næ poflulatjvFpMUs morborum numerüm, fubftantiamcp nofcamus: deinde ad fîgna différencias 
eorum,tnotiones , 'que declarantia progrediamur.Subnecftentur deinde libri De differenttjs febriû. 
De ingquali temperatura, De tabe, De comate, De tremore, conuulfione, faltu, ÔC rigore, De dif 
ficultate anhelitus, De plenitudine, De tumoribus præter naturam, De temporibus, quæ in mor- 
bô funt ,De rotins morbi temporibus,De typo, Aduerfus eos,qui de typo fcripferunt,vel de perio- 
dis,Decaulîs procatarCticis,De caufis coniuncftis,fîhaberipoteft,had:enus enim defideratur* 
His ego Coxnmentariain primum, tertiam, ÔC fextumlibrum epidemiarum fubnecftenda iudica- 
ui,maxima enim eius commentatioms pars dimiffa curatione circa ggritudinunpfymptomatuniLjj 
| hiftorias,ôé caufas occupatur.Sequitur ex ordine paulo ante propoüto confideratio de fignis,quo- 
rum inueniendorü methodus pulcherrima traditur in fex libris De locis afîèdlisiiure igit proxime- 
; fubnedtentur: deinde feriatim quæcunque ad ligna,tam diagnoftica, quàm prognoftica attinere vi 
dentur: vtraque enim in fingulis voluminibns ita permifta funt, vt haud facile feparari queant:fe- i 
quenturigiturprimoliberDepulfibusad l'ntroducendos: deinde libri, De pulfuum differenttjs. 
De dignotione, De caufis, De præno tione: fingulæ'que harum fpeculationurn quatuor priuatis ; 
libris expîicantur, vndefedecim omnes efîiciuntur : deinde liber De vrinis, qui licetGaleni non j 
fit, haud importune tamcn fub hoc ordine ftatuitur: poftea libri De crifi : quibus materiæ congrui- 
tate.alrj De diebus criticis fupponentur: tumCommentariainlibros Hippocratis De prædiftio- 
n e, 6 c Alla in libros eiufdem De prænotione: vltimo libelli duo,alter De præuifione,qug fit in fom 
nis,alter De prænotione infcriptus* Supereft poftrema, quæ in arte medica pars maxima habetur, 
facultas, inquam, curandarum ægritudinum « Vritur hæc tribus potiffimum inftrumentis, Dia> 
ta, Pharmacia, Chirurgia. Modi omnes, quibus redle ijs tribus vtamur inltrumentisp'nTherapeii 
ticis libris docftiffime, difFufifTime'que expîicantur* Trium igitùr inftrumentorumnotitianobis 
prius com paranda eft,antequa'm ad vtendi modum accedamus. Ac De digta quidem (dico quo ad 
eius materiam) copiofiffîme difputatum eft in his omnibus libris, qui ad tuendam fanitatem atti- 
nent: vfus vero eiufdem morbis accommodatus in. Therapeuticis explicabitur. Specbmtetiam ad 
Therapeuticos libros Commentaria in Hippocratis de diæta in morbis acutis, cum ibi vtendi me- 
thodus,& curationes tradantur* Circa pharmaciam occurrunt primo libri xj aureiDe fimplici me 
dicina: quorum quinque priores nonnulli hinc feparandos putarunt, ÔC libris de Temperaturis 
proximefubnedtendos : egotamennolui corpus ita abipfoautore compofitum membratim di- 
îèerpere,cumpræfertim,quæibiconfiderantur,huicloconontemere accommodari pofilnt. His 
rite fupponetur libellus De facultate purgantium medicinarum. Pofteareliqua volumina, inqui- 
buscompofitaex fimplicibus médicamenta expîicantur, feriatim fubftituentur,De theriaca ad 
I Pifoncm, De theriaca ad Pamphilianum,Deantidotis: quibus fatius eft duos magnos libros fub- 
! nectere, akerum De compofi tione medicinarum fêcundum Ioca, alterum De compofîtionemedi- 
j cinarum fêcundum généra : licet enim in vtroque multa tradantur, quæ ad Therapeuticam fpe- 
; cfare videantur, poullima tamen eorum pars in recenfendis, æftimandis'que compofttis medica- 
mentis occupatur* Circa chirurgiam nihil extat aliud præter libellum De hirudinibus, reuulfione, 

ÔC : cucurbitulis, ÔC très De venæ fetftione libri, primus contra Erafiftratum, fecundus contra Era- 
fiftrateos Romæ degentes, tertius qui infcribitur Methodus De venæ fecftione, qui poffetetiam 
inter therapeuticosnumerari : nam, quæ in chirurgia ad curandi artem, & therapeuticam metho- 
dum attinent, inferius locabuntur. His omnibus recfte cognitis vnum iam ad integram totius ar- 
tisperitiam fupererat : vbienimcorporishumani naturam exacte nouerimus,quibus'que rebus 
feruatur, aut læditur,cur'que,Sdquot modis in contrariam fanitati difpofitionem labatuqquibuscp 
notis Üngulaquçq3nocumenta,non prgfentia tantü,fed futur a quoq3 deprehenduntur,qug deniq?, 
qualia'que fint inftrumenta,quibus fanitatem,vel feruare, vel reparare poffîmus,profecfto id vnum 
reliquum erit, vt viam, rationenfqueinueniamus, qua paratis inftrumentis, vbi opus fuerit, pru- i 
dentifilme, ÔC commodiffime vtamur: eam autem Galenus in quatuordecim libris Methodithe- 
rapeuticæ, non tantum copiofiffîme explicuit ,fed etiam primus excogitauit : vt prorfus fit admf- | 
randum eundem hominem fimul, ÔC artem inueniffe, ÔC abfolutiflimam reliquiffe* Methodum 
hanc màgnam parua fequetur ad Glauconem infcripta,in qua per compendia traduntur, quæcun- ; 
que in maiori funtdemonftrata: poftea libellus infcriptus Quos, ÔC quando purgareoporteat,de- | 
inde Cômentaria in libros Hippocr. de ratione vicftus in morbis acutis, quibus fubnecftemus duos 
Deremedrjs facile parandis tracftatus: quorum alter üneinfcriptione, ÔC principio, cum ad Galeni 
dotftrinam, phrafîm'que loquendi proxime accedat, pro legitimo recipi poteft: alter, qui ad Solo- ; 
nem infcribitur, nie iudice fpurius eft : cum in eo tamen qua'm pltirima lecftione digna obferuen- f 
tur, non retjçiendum putaui: his fubiungitur Confilium pro puero epileptico, ÔC alius libellus De 
incantatione,& amuletis.Suntalij duo libri apud Græcos,qui Galeno adfcribuntur, alter De ocu- 
lis,aîter Derenumaffecftibus:in quorum vtroq3 non ea tatum,quæad curationem attinent,fedetia 
quæcunqa confiderari in fua cuiufque matersà folent, diffufe expîicantur: horum ego neutrum Ga 
leni effe puto:£C, quauisîibrum De curationeoculorum a' fefcriptum quartodecimo therapeuticg 
methodi Galenus affirme t,non is tamê ordo docftrine, aut ea dicendi phrafis in hoc ipfo,qui extat, 
agnofcitur;vt propterea ftfne Galeni,aliqua mihi fufpicio fuboriatur: vtrofq3 tn reliquis proxime 
pofltis fubnecftêdos iudicaui,cum inde nihilo peior docftrina futura fît* Hisfubiungi poteft tertius 
----:—--—- liber 
liber De naturalmmam,cffiusfùpramentiQnem fecimus.Superfunt tresaltj tradatus therapeutici ad 
chirurgicam partem attincntes, quorum Vnus y^rhrpêiov infcriptus pro introducendis eft, vt Gale 
nus affirmât, Secüdus de fraduris,Xertius dè articüfis: ont nescum'eopiofiffimivGaleni cô 
meiuationibus.Atqjhiciam librorum omnium Galeni,qui hoc guo in medicaarteextant, prgterlfa- 
gcgicos finis ftatuendus effet, nifi Aphorifini fupéreffent: qui cum non nullis placere videam, vtpo- 
tius inter Ifagogicos connumerentur, q> illi rudia tironum ingénia fuis breuiffîme collectis iententijs 
prçparare,& tanq dedolare poffint:ego contra opinor Tironum animos,tam côcifis’, tam alte petitis, 
tamcp intelledu difficilibus monumentis,vel fruftrari, vel defperare, vel confundi. Fruftrantur, qui 
profatorum caulâs ignorantes, didata, tanc£ picæ, edifcunt : defperant, qui incaufis indagandis, ob 
tirocinium deficiunt: confunduntur, qui pertinaciter fcrutantur,quod ob ruditatêaffequi nequeunt: 
vix enfin aîiquem inueniri poffe arbitrer, tam diuini ingenq, tam'quealte indolis adolefcentem, qui 
adhuc in primo medicæ artis limine conftitutus affequatur ea, quæ in intimis penetralibus longa de- 
monftratione conclufa funt. Licet'que Galenus incommentocaufas earum fententiarum plerunqj 
affignetjid tamen concife admodum facit,femper'que ad alios libres ledorem mittit,vbi priuatim res, 
de qua ambigitur, demonftratur: vt neceffe fit eoslibros prælegiffe,qui HippocratiSjGalenfque men 
tem rede affequi voluerit. At,qui prius præmiffo ordine libros Galeni perlegerit, omnia deinceps in 
Aphorifinis tradita facile intelliget,ÔC intelleda facillime edifcet,fumma'que voluptate,quæ alibi im- 
menfo labore didicerit,vno intuitu memoriarecolet,&: tanq? abeuntia reuocabit. Ergo aphorifmi po 
ffiemaacie,tanquàmtriari]milites locabuntur. Quibus vlfimo loco addeturdifputatiocontraLv- 
cum, Quo'd nihil delinquitur ab Hippocrate in Aphorifmo,cuius initium. Qui crefcunt. Sunt veroj 
ÔC ali]' quidam libri partim ex Arabia, partim ex Græcia delati non Spurt] tantum,fed etiam magna ex 
parte fuperuacui: quoniam in eis vel nihil tradatur, quod ad artem medicam fpedet: vel, fi tractaturj 
totum illud a legitimis libris decerptum eft, vt ibi fruftra repetatur,quod alibi copxofe explicatum me- 
minimus: ne tamen dC illos (varrj enim guftus hominum funt ) omiffos aliqui conquerantur, volui> 
mus eos omnes feparatim in vnum corpus colligere, vt feirent, qui id curæ haberent, & facile inueni- 
re,quod quærerent, &inuentum fimul cognofcerenon effe inter Galeni monumenta connumeran- 
dum. Eo igitur ordine, qui indehaberipoteft, itaftatuentur,Dehiftoriaphilofophorum,Mathema 
tica,De partibus artis medicinæ,De dynamidtfs (credo &fei^rav Jbvdpitav infcribioportere)Defper 
mate liber vnus, De natura,Sf ordine cuiufque corporis, Anatomia parua, De compagmemembro- 
rum,De voce, &anhehtu, Deiuuamentismembrorum,Demotibusliquidis,Dediiïolutionecon> 
tinua. De bonitafe aquae. De vinis, De fimplicibus medicinis ad Paternianum, De viribus centau> 
reae, De catharticis, De mulierum morbis. Liber fecretorum, De experimentis, Curatio melancho- 
lite Aetrj exRufo, Decurationeldericiae, De curatione lapidis. Neque hic ego neceffarium putora- 
tionem reddendam effe,cur ffatim in principio totius operis Ifagogicos libros extra ordinem Metho 
di collocauerinijhaud enim ab re fit,vt in magna arte procédant quædam,veluti praeludia, &, vt Grg- 
ciloquuntur,progymnafmata,in quibus primoTirones exerceantur,ne,fi ad altiora documenta 
omnino rudes accefferint, ingentj calor elidatur, ac, tanquàm nimio alimento, fuffocentur. Eos ta¬ 
men Ifagogicos tantum libros reliquis omnibus præpofuimus, qui ad totam artem introducunt : fi- 
eut, qui foli parti attinent, primos in ea parte ftatuimus: veluti in anatomids libellis, de offibus, de- 
neruis,arteriarum'que fedioneprima fede locauimus: in materia de pulfibus introdudorium prætu- 
ïimus, cuius commentationes in tertio de caufis pulfuum explicantur. Cum enim introdudortj libri 
<vt Galenus affirmât) adolefcentibus propterea feribantur, vtdimiffa altiori fpeculatione tantifper 
empiriceexerceantur, donecexercitatis dubitationesfuboriamur, atque inde ad caufas indagandas 
excitentur,præftabat, opinor, medicis futuris Ifagogica, quæ ad totam artem fpedant, proponen- 
da, qualis maxime Ars parua eft : vbi vero iam ad partes artis difficiliores aeceffiffent, in rjs quo- 
que partibus Ilàgogica præferre, in quibus fimili modo exerceri poffint: docetcjj id maxime Galenus 
in Anatomids, vbi prius adolescentes in offium fedione exercendos admonet, deinde ad fecretiora 
eius partis penetralia profîciici» Illud quoque aduertendum, me inter Ifagogica quædam connume- 
raffe, quae nihil quidem ad artem fpedant,funt tamen feitu non inutiliatcum alioqui commodiorem, 
locum non haberem, vbi ilia inculcarem, quae nullo pado præteriri debebant. Sunt præterea, quae 
Galeni quidem non effe feimus, ficut libereft,quiIntrodudioadmedicinam inferibitur : ea tamen 
; rei commoditate perfuafi, minimereî]'denda iudicauimus. Ante igiturlibros omnes feriatim loca-. 

; tos Introdudortj hoc modo extra aciem difponentur, Oratio fuaforia ab bonas artes, que non ad Ga 
lenum noftrum Niconis architedi,fed ad aliü Menodoti fïlium refertur: Quod idem fit optimus me- 
; dicus, ÔC philofophus,Defophifmatibus in didione contingentibus,Quo'd qualitates fint incor- 
poreæ, De libris propres. De ordine librorum fuorum. De fedis. De op tima feda, De optima 
dodrina,Subfiguratioempirica,Deconftiturioneartis medendijMedicæ diffini- 
tiones, Introdudorius medicorum, Quomodo morbum fimulantes fint . 
deprehendendi, Ars parua. Atque ita,quaecunque noftra aetate 
Galeni, vel légitima, vel attributa reperiuntur, 
hoc ordine legenda 
arbitramur, 

Setjuitur dterd Montant 'Eptsiola adLccîorem, guxfutrctt infecunda. editione imprefa , • ■ ■ , 

• ~ • «iv 
I O A N N E S B A P T I S T A MO N T A N V S 
PH Y S I C VS V ER O N EN SIS 
L E C T O R I S. 

H V M ~Vdrij font in difiëdo modi,ad quos magts dut minuspro yarifs ingenijs , humanumgenus inclinât , 
quod etiaficut reliqudpenè omnia arcdna nature infois metaphyfcorum libris optime deprehendtt Ari 
flot eles,duos tdrnm pr&cipuos in coi ~vfo yerfori obferuauimus:Sdlter,qui expr£ceptis,plunmarum que 
fententidrum colle choneprogrc [Jus longo yfo, et exercitdtione imdginem qudnddm foientia pant: éditer 
foblimiusf dttoües,n.ibil. no exproprias principes certd yia, ac rmone,yel inteüigitgvel admittit,yterq; : 
ad yit£ commo dd neceffdrius. Primus kumilu quidefednon aliter addifcent,quibus Mufopdrum ctmfermt:Secundo cæ 
j lefois ille in folëdidiffimis lucis penetrdlibus abditus,& reconditus,atuinis ingenïvs refruatur.-ynde tllufres,focriq; efficidn 
tur heroes,müifobinde mortdlitdti obnoxij. Quos ambos in medica drte Galeni,tata prudentia cxcogitauerunt, tataq; ergd 
bumanugenus cbdritdte tradiderut Iunt£frdtres,yt dubiü rcliquerint,Galeno ne mugis auBori unis,dn ipfis, debere profit 
teamur. Nampr&terquàm quodGalmtss tôt hbros falote, de diffusé fcripferitgvt yixintegra £tasfoffeidt adlegendu,nul 
j lo et ordrne eofdem congeffitftne quo non faentiæ tantu,&‘ artesfdnecnaturel quidem conjlarepot,yt in hbris de cœlo, et 
mudo yereprodidit *Anfloteles t Qu£ omnia ita ejjegvelutt dico,reBe animaduertetes plurimt illuftres tàm Grœci, q;Mra 
bes,nibtl ex doBrina Galeni immutdîtes (q certe mmutari non pot) compendiühbrorumfaciëtes,reieBts,qfoperuacua 
debantur,atq; ordrne docendi ddhibentes ex alienis proprios cofeceruntunter quos infigniores font apudgr&cos quide Oriba 
fus,dpudMrabas yero * Auicena ♦ <At nuperrime Tbornas Iunta fimul eufratre apualatinos noflros nom iter mgrefous,fer 
ttataproprid Galeni eloquetia,proprioflilo,ac diuini fermonis idea,ne uerbo quideimmutato,nifi quod medofom yidebatur, 
certo tantu ordrne fmgulos libros difpofoit, or dîne, mqua, qui db ipfo artvs natura origine ducit. S iquis.n.medicam arte non 
dum exiflente,yelinuemre,yel tradere ydit,almm ordrnene imaginari quidepofoet,qui yirunq; perfeeret: nam, qui lUali 
brorumfriere£le refluent,arte inueniet: qui copofient,docebit, & trddet: ordrne igitur copofitiuo Iunta libros Galeni di 
ffofoerut,quonia arsnon inuenieda eratfeddocëda . Quant üyeroad copendium attrnet (ahquts.n.obijceretordincquidem ’ 
adteBum,notamenbremtaiem) dteimus eu,quicertdyia,dc rationeadfnëfienti£,yelartis acccdit,fbifotis copendium 
fdcere;fit.n.rdtione,ac MethododireBus in tota aliqudfrie librorum,quantuuis prohxd,dc morofa, ditmodo certo&na 
tur ali coflet or dîne,yndc fbift incipiendu,qu£ ingrogreffo omittenda,aut perlegendaiide et diflinguit,qu& in tilts hbris ad 
I doBrina attineant,qu£ ad ornatum,qu£ adfdlfos ahquas opimones refellecfs: dtq; ita nihileffe pot in optima docedi ordrne 
; proltxum: na,quieum ordrne reBeintelhgit,cum methoduhabeat,copendium necefoam babeuquid.n.tandeni aliudmetbo 
| dus efl,q; breuiffima ad dtfenduyia l ^4tq; ita,quo ad ordrne,et copendium in Galeno à luntisnoflri$,ybi doBu,fludio> 

| fomqs tngentu naBifuennt,exqufitifimeJatisfaBum arbitror. Sed,quoniarard font hmoi ingénia, ideo alto quoq; itineir 
r c progrediendu erat,yt Galeni doBrina breuis,c6pendiofiq; redderetur, noquideex ordine,aut methodo,fdex pr£ceptis, 
Jnidruq; coüeBione,ne rudions,obtufiorisq; ingenij hdies ab bac drteprorfes ghiberetur, immo ytcunq;, et ipfo inter doBos 
baberi pofoènt « Ergo lunt£ optimi sumo fludio effecerut,yt mhil m Galeno fit, quantuuis minimi fnfos,quin ilico ex copio 
\ fifimo indice fdctuime inuematur:yt,quipr£ceptorü,fntëtiariïq; colligedarufoudio detineturfne aliquoferè labore,aut in 
\ duforia uotis fois exaBifoimefotisfaciat, No.njndex tue lucidifimws ab bme,utcuqs cotigerdt,mercede coduBo, utferè feri 
cSfoeuit cofeBus ejl,fed ab illufîri,et eruditifoimo medico ^Antonio Mufo Brafauolo Ferrariefoqui fbi ipfoprimu, et ad y su 
propriü,tamfignënauauit labore: poflea,ut audio,amicoru precibus exorat 9 noluit medicoru republicatâta carere utilitate. 
Igitur Iuntarum benefîcio habebunt Üudiofi ad Galeni doBrinam oes ytiles aditus patefaBos* Sed, eu multi Galeni libri \ 

\ nfd £tate defideretur,neq; in hoc et Imtarïi indufîria defecit: data efo.n.dihgetifime opéra,adieBo no modtco fomptu,ami< 

\ corüqs pfidijs,yt,[ï qui yfquaforte ldteret,excuteretur: ac, quidhic quoq; profecennt, •ipfo res indicabit: adde qtum codictt I 
çafligatioi cdtulerint,qtüj;fuerint afoecutt medico infigni,et eruditifimo Jiugujhno Gadaldino pcurate,atq; tebiqflynceis ■ 
ocults dfoiflete,ut facile djprmare pojfim Galeni IcBionenunq haBenus ta cadida,taq; oïbus numerts expolitain publicug- j 
; diuifoe. Quantu yero adordinemeu m librts Galenilegëdvs attinet, quëpridëpriori luntaru imprefiompr£pofoera,qiidms, I 
fi nunc à me cofribendus effet, magis erudite, ( ytputo) cofcriberetur, forte etianon nulla in mehoremforma rédigerentur, \ 
quod ëtin bac noua editionefaBu efoetf per ociu licuijfet,quod mnqua,nc tantillu quidem mihi coceditur,modo m publias ; 

■ leBionibus,modo in cofoltationtbus,inuifendis q; £grts,mo in curafamilidrt plus,quam credipoffit, diftriBo, no tamen me 
! ilhusytcunq;pratpofitiordinisprorfuspœmtet, pracipuecunemim hdBenusyiderim,qui ediderit mehorë,etfinonmlh t J 
qui ët inter eruditifimos habëtur,omm fludio tëtauerint,dtq; no minus me culpare ccnatt fuerint,no quidem m toto ordrne, \ 
naid nefqmniare quidem pofoent,fed quod in lihroru cdtalogo no nullos omifrim: quodq; hic, dut ille potins effetpràponen 
dus, dut poflponëdns Galeni ët auBoritatëcotra me obieBantes: yt in librts de medicamentoru copone,quos therapeuticis 
pr£pofoi,omo ex ipfo Galcnimente poüponedos ♦ Sed m reprehenfione,q> tn cdtalogo quoffalibros omifrim, ineptefont eu 
riofi; dum.n*cldffes,certosq; conflituebam ordtnes, ad materiapotins eram intentas, quam ad numerum: naf, exëphgra | 
tid y ad claffem fignoru dicebadingendos effe hbros de locis fffeBvs,de crifi,prognoflica,&‘ hmoi,hbellumq; aliquem fob hoc \ 
ordrne omittebâfo feopo tamen non aberraba: cum confiliu effet docere,qui libri tn qua claffem efent redgendf& non enu 
merare, Quod yero pr£pofoerim,aut contrapoflpofoerim, quos ahf, yelpoflponendosgvelpraponendoscenfebant, bac y a 
rietatempariuntyarif concipiendtordinisintelleBus tquibus egodiflinBerefo}onderem,fidiflinB£calumni£pr£pone- 
rentur:nam,quantum dd libros de copoftione medicamentorum attinet,dicimws in illisplurima doceri,qu£ ad art cm corn - 
ponendi in yniuerfom ffeBant,non referendo compoftionem ad aliquam determinatam £gritudinem:& contra,plurma 
etidm tradi ddcertos morbos relata : atque ita,cum bi libripr£ponuntur,intentionem baberi adea, qu£ in yniuerfom do - 
çentur: cum poflponuntur, intendi adea,quæ certos rcfficiunt ægritudines: fine igitur multo dffendio therapeuticispr £-- 
poni,aut poflponipoffe. Sed,cum yideam epiflolam,quom breuiffimam ob temports angujliam cogitduerdmpn nimiam ex* 
crefere longitudmem , hic finem Jcribendi faciam . __ 
I ND E X 


LIBRORVMOMNIVM GALENI 

Q_V I IN HIS VOLVMINIBVS 


C © N T I N E N T V R. 


I S A G O G IC I L I B R I 


GALENI OratioSuaforiaadArtcs,à LudouicoBelifario medicoMutinenfi latini- 

tatedonata. folio, z ;• < 

Siquis Optimus Medicus eft, eundem elle Philofophum liber,eodem interprète 1 . G '* & y 
De SopHifmatis in Verbo contingentibus liber, ab Horatîo Limano translatus. 7 U - j d > g a. 

An Qualitates Incorporeæ fmt,eodem interprète, nunc accurate recognitas. 8 

De Propriis Libris, ab Ioanne Fichardo Francofordiano aliàs latinitate donatus, &nu~ 
perrime ab Auguftino Gadaldino plurimis in locis ad veterum græcorum exempla- 
rium fidem emendatus. io 

I De Ordine Librorum fuorum, ab Ioanne Fichardo latinus olim foitus,nunc autem ali - 
quot in locis ab Auguftino Gadaldino expurgatus. 14 

! De Sectis ad eos,qui introducuntur, à Ludouico Beliforio in latinum fermonem con- 
uerfus,&: cumgræciscodicibus accurate,nunc collatus. 15 

DeOptimaSedaliber, IunioPauloCrafto Patauino interprète, ex quarta eiufdemre- , ? 

cognitiond 157 

De Optimo Docendi genere, interprète , aliquot in locis emen- 

-, datus. 30 

De Subfiguratione Empirica, incerto interprété 31 

Fragmentum quoddam exiguum, quod Galeno afcribitur,cuius titulus eft, Sermo ad- 

uerfusEmpiricosmedicos, Auguftino Gadaldino interprète?. 3 5 _ 

DeConftitutioneArtisMedicæ liber,àVi&oreTrincauellio conuerfus, & ab eodem f C f- it 
recognitus. . 5 5 

| Definitiones medicæ, qui liber à Bartholomço Syluanio fuit traducSbus, atque ex codi- 
cum veterum cojlatione plurimis in locis au<ftus, denuo vero vetuftis codicibus 
; grçcis collatis, accurate emendatus. 45 

Introducbio fou Medicus.Hic liber a b Ioanne Andernaco latinus olim foetus eft,poftea 
ex græci exemplaris collatione eft non nullis in locis expurgatus. 50 

Quomodo morbum fîmulantesfintdeprehendendi,IoanneFichardoFrancofordia- L? 

1 no interprété. G 1 

Ars Medicinalis,Nicolao Leoniceno interprète, denuo ad grçcorum veterum exem- 
plarium fidem ab Auguftino Gadaldino aliquotin locis emendata. 61 3. 

PRIMÆ CLASSIS LIBRL 

GALENI De Elementis focundumHippocratem libriduo,àVi&oreTrincauelio 7 -{^ f- -fd 7 
translatus,&abeodemrecognitus. folio. 2. 

DeTëperamêtislibritreSjThomaLinacro Anglo interprete,multis in locis emêdati. 10 /. G f? 

In PrimumHippocratislibrum deNatura humanacommentarius,àVidoreTrinca- y (&/. 

uellio translatus. Se ab eodem recognitus. 2.5 

De Atra Bile liber, Bartholomæo Syluanio Salonenfî interprète,recognitus. 34^.^ 

De Optima corporis conftitutione libellus, Ferdinando Balamio Siculo interprète, i. 
denuo ad fidem codicum græcorum emendatus. 37 


DeBona ' ( 7®' 2y. 


■ 6 ’ *?/' 


De Bona habitudine îibelPus,Ferdinàndo Balàmio in terprete, emendatus, 3 9 

DeOfiibusliber,FerdinadoBalamiôinterprète, quàm pltmbusinlocisab Auguftino 
Gadaldino cxpurgatus. - - r* ; • 39 

De Mufculorum diüedione liber, ab Auguftino Gadaldino verfus, & ab eodem exqui 
lire recognitus. Græcedefideratur. 44 

De Neruorum diftèdtione libeiyib eodem Auguftino Gadaldino translatus, & nunc rc 
cognitus. mutilus græce legitur. 5 3 

De Venarum,Arceriarum q; diffedione liber , ab, Antonio Fortqlo Ioferienfi latinitate 
donatus,&poft Andreæ Vefàlij Bruxellenfis caftigationes, plerifquéin locis ab Au- 
' guftinO'Gadaldino ad exemplarium græcorum fidem emendatus. 5$ 

AnSanguis in arteriis naturacontineaturliber, àlulio MartianoRotaconuerfuSj&ab - 2 ^ 2,/ 

eodem recognitus. 66 

DeAnatomicis adminiftrationibus libri noue,abIoanne Andernaco olim latinitate’ 
donati,& poft diligentiflimas Andreæ Vefalij Bruxellenfis, & aliorum quoque cafti 
gationes,ad græcorum exemplarium fidem aliquot in locis denuo expurgati. 63 

De Vocalium inftrumentôrum diffectione ftagmentü,ab Auguftino Gadaldino tranf- 
■. latum. Græce defideratur in impreftis codicibus. 106 

De Vuluæ difledtione liber, ab Ioanne Bernardo Feliciano translatus. ro8 

De înftro odoratus liber,Ludouico Belifàrio medico Mutinéfi itefprete,recognit 9 .-- no 
De Vfu partium libri X V 11 , Nicolao Rbegino Calabro interprète, nunc âb A ugu¬ 
ftino Gadaldino plerifque in locis,itiendis expurgati. 113 

De Vtilitate refpirationis liber,l^^Ü^^^^medico interprete,nunc recognitus. 22.3 
DeCaufis refpirationis libellus,ex duobus fortaffe, quos Galenus copofuit, excerptus. 

De Vfu Pulf uum,Thoma Linacro interprète. . 2.27 

DeSubftantia Facultatum naturaliu fragmentû,BarthoIomæo Syluanio interprète. 230 
Bleuis Denotatio dogmatum Hippocratis ex fèrmone X CIX Ioannis Stobæi,:€S8SP 
w ~ ~ ATigurino medico interprète. 231 


kv 

?. E 


De Hippocratis, & Platonis decretis libri noue, Ioanne Bernardo Feliciano interprète, / 2-^ 

nunc demum ab Alexandro Iuftiniano Chio medico ad vetuftorum exemplarium 
græcorum fidem accuratiflime caftigati. 231 

Fragmentum ex quatuor commentariis,quos Galenus infcripferat, De iis quæ medice 
dicta iuntin Platonis Timæo,ab Auguftino Gadaldino translatum. Grçce in impref : 
fis codicibus defideratur. 28 6 j 

De Naturalibus fàcultatibus libri très, Thoma Linacro interprète, aliquibus inlocis 
' expurgati. 290 

De Motu Mufculorum libri duo, Nicolao Leoniceno interprète,nunc recogniti. 308 j 
De MotuThoracis,&Pulmonis,fragmentu fbrtafle eorum trium librorü,quos Gal.de 
■ s . bac re côpofuiuquod ex an tiqua tantü translatione legitur: nagrçcenô habetur.316 
Quodanimimores çorporis têperaturâfequantur,liberà IunioPauloCraffoPatauino 1 1 .£ 
interpretatus,& ab eodem antiquoru exémplariu ope diligèntiftime recognitus. 317 : 

De Fœtuum fbrmationeliber, Ioanne Bernardo Feliciano interprète, ex antiquifïimr 1 £ 273 
exemplaris collatione emendatus. 322 

An Omnes particulæ animalis, quod in vtero eft, fiant fimul, Nicolao Rhegino inter¬ 
prète. Græcumexemplar non habetur. 326 

Ail Àîal fit id,qd in vtero ë,Horatio Limano îterprete,nüc plerifq^ 1 locis expurgat 9 -32 6 
De Semine libri duo, ab Ioanne Bernardo Feliciano interpretati, & nunc ex veterunv 1 z.qS 
exemplarium collatione recogniti. 328- 

DeSeptimeftripartu, eodem Ioanne Bernardo interprété. - - 1 340 | 

W inc/I G- ' -- — : - Ar: r, •: ■ — . ' ' ' • • ■ — -^ : Secundæ | SECVNDÆ CLASSIS LIBRI. 


HIP P O C R. A TIS De Acre, A quis, &: Locis liber, imoQomsâa interprète, nunc 
' primum ad antiqüiftimi exemplaris fidem pluribus in locis ab Auguftino Gadaldi- 
no cm en dams.In quo alia etiam libri difpofitio,partira ex eodem vetufto codice grç 
: co, partira ex coniectura, indicatur. folio. ^ 

G A L E NI De Alimentorum Facultatibus libri très, Martino Gregorio interprété, -02 o% 

ad exemplarium græcorum tîdem ab Auguftino Gadaldino, non paucis in locis ad 
. exemplarium Græcorum veritatem,expuigati. 7 

De SuccorumBonitate,& Vitio liber, àIulio Alexandrino medico Tridentino olim j/ 035 * 
translatas, et diligenter n une recognitus. 33 

Inlibrum deSafobriDiætacommentarius,Hermano CruferioCampenfi interprété, 
nuper recognitus. 39 

■ De Atténuante DiætaîibeijMartino Gregorio interprète. 43 

De Priftâna liber,ab Hieronymo Donzellino in latinum verfus. 46 L5., 

! DeParuæ Pilæ Ëxercitio liber,ValerioCentannioVicentino interprète recognitus. 48 P ftgoi 
De Cognofoendis, curâdis q; animi morbis,quas perturbationes latini appellantliber, \'-p 2 î 3 - 
BernardinoDonato Veronenlî interprète. 50 : 

De Cuiufq, animi peccatorum notifia,atquemedelalibellus, à Iunio Paulo Craflo Pata ] 
uino& translatU 3 ,&abeo diligenter etiam recognitus. 56 

\ De Confuetudine liber,ab Auguftino Gadaldino ad verbum fore latine expreflus. 60 
\ De Sanitate Tuenda libri fox,Thoma Linacro Anglo interprète,ad antiquorum exem- \ 4 -. 

plarium Græcorum fidem aliquot in locis ab Auguftino Gadaldino emendati. Gz 
| Ars Tuédç Sanitatis,num ad médicinale artë fpectet,an ad exercitatoriâ,ad Thralybulu -/ P^J 
liber,alunioPau!oCraffoPatauino&couerfos:&:diligétiftime nue recognitus. 101 

TERTIÆ CLASSIS LIBRI. 

G A LENI De Difterentiis, & Caufis. Morborum, Symptomatum q; libri fox : quo¬ 
rum duo priores à Nicolao Leoniceno, quatuor pofteriores à Thoma Linacro olim j? 
font verft,&nunc denuo ab Auguftino Gadaldino,ad grçcorum exemplarium fidé ~ 
aliquot in locis emendati. folio, z 

De ûiiFerétiis Febriu libri duo,Nicolao Leoniceno interprete,aççuratius emendati. 30 \p■ 02 
De 'nçquaîi Intempérie liber,ThomaLinacro interprète. 43 j 

De Marafmo,fou Marcore liber, Auguftino Gadaldino interprète. 45 

De Comate ex Hippocratis fontentia libellus ab Auguftino Gadaldino translatus, 8c 
multis in locis emendatus. 48 

De Palpitatione,Tremore,Fvigore,&:Conuulfioneliber, Ioane Guinterio Andernaco 
interprète,denuoaliquotin locis caftigatus. , 51 

D e Difticultate Relpirationis libri très, interprète, ab Auguftino Gadal 

. > dino aliquot in locis expurgati. 5 G 

De Plenitudine liber ViëtoreTrincauellio interprète. 76 

De Tumoribus prêter Naturam liber,ab Horatio Lirnano conuerfos. 82. g. Q$r 3 

DeMorboruin Temporibus liber, Ioanne Andernacointerprete,denuoaliquibusin 3 - 037 J 
locis emendatus. 85 

De TotiusMorbi Temporibus liber, eodem interprète, aliquot in locis corretftus. 86 3 -p 2 ÿ f 
De Typis liber,ab Auguftino Gadaldino antiqüorum exemplarium græcorum,& vete 

ris translationisope,translatus. 90 \g fi, é 7 A 

Adcos,quideTypisforipforüt,veldeCircuitib 9 liber,VicftoreTrincauellioiterprete.9t g. G 
De Caulis Procatarc tIcis liber,Nicolao Rhegio Calabro îterpreteV grçccdefi dera tur. 95 
--- -— - . în p 


•:I 


0.J 
g O' 1 ' 2 - 


p;, 

p, £ 3$f 

I ïriPrimu Hippocratis de Morbis Vulgaribus librü Cometarij très, Hermano Cruferio 
Campenfi interprète, pluribus in locis ab Auguftino Gadaldino nuper emendati.ioo 
;In Termina Hippocratis librum de Morbis Vulgaribus Commentarij très,eodem Cru-, 
ferio interprété,non paucis in loçis ab Auguftino Gadaldino expurgati. 
s lib 


In Sextum Hippocratis librum de Morbis Vulgaribus, Commentarij fex,Iun.Paulo 
! Çraffo Patauino interprète,ex quartainterpretis recognitione. ' 152. 


QVARTiE CLASSIS LIBRI. 


folio. G A L E NI de Locis afteclis Libri fex,Gulielmo Copo Bafilienfi interprète. 

De Pulfibus ad Tirones Liber, Hermanno Crufcrio Campenfi interprète. 

De Differentiis pulfuum Libri quatuor,eodem interprète. 

De Dignotione pulfuum Libri quatuor,eodem interprète. 

DeCaufis pulfuum Libri quatuor, eodem interprète. 

De Præcognitione ex pulfibus, eodem interprété. 104 : 

SYNOPSIS Librorum fuorum Sexdecim, de Pulfibus, cuius ipfe meminit in fine 
Artis medicinalis, & in libro de Propriis libris Capite quinto : nuperrime ab Augu¬ 
ftino Gadaldino. translata græce impreffa non habetur. cxxiij. 

, De Vrinis liber, lofepho Struthio Polono interprète. izz 

De Crifibus libritresjNicolaoLeonicenoVicentino interprète. 12.5 ja ^5 #<7 

De Diçbus decretoriis libri tres,Ioanne Andernaco interprété. 145 

ln pnmû Prorrheticorû librum comentarij tres,Ioanne Vafeo Meldenfi interprète. 160 
In Prognoftica Hippocratis commentarij très, Laurentio Laurentiano Florentino in¬ 
terprète. 189 

De Præfàgiis ex infomniis fumendis Libellus, Auguftino Gadaldino interprète, 113 Jj 

De Præcognitione liber lui. Martiano Rota interprète. 213 h - dj 1 


T otam hanc ClaJJem quamplurimis in locis denuo expurgauit v4uguftmw Gadal- 
dinks,adhibitis etiam multis emendattjümis codicibusgratis manufiriptis. 


QVINTÆ CLASSIS LIBRI. 


G A L E N 1 De Simplicium medicamentorum Facultatibüs libri vndecim, Theodo- 
rico Gerardo Gaudano interprète,denuo ab Auguftino Gadaldino ad veterum græ- 
corum cxemplarium fidem non paucis in locis repurgati. folio. % 

De Subftitutis naedicinis liber, IuLMartiano R.ota interprète. 84 

De Purgantium Medicamentorum Facultate,eodem interprète. 8 G 

Qiios purgareconueniat,quibus Medicamentis,& quo Tempore,eodem interprete.88 
De TheriacaadPifonemliber,eodem interprété. 89 

De Vfu Theriacæ ad Pamphilian utn liber,eodem interprète. 98 

De Antidotis libri duo,eodem interprète. 99 


-CA 


4m 

|C2-£? ZfCLÏ 


Omnes hos fex libros , idem lui. Ma.nia.ms Rotaaccuratim denuo dntèobitum recognouit. 

De Compofitionè Medicamentorum fecundum Locos libri decem,-i 
, medico interprète,rurfus poft Nicolai Machelli medici Mutinenfis recognitionem, 
aliquot in locis emendati. ni 

De Compofitionè Medicamentorum per Généra libri feptem, Ioanne Andernaco in- 
terprete,denuo ab Auguftino Gadaldino non nullis in locis ad grçcorum veterum 
exemplarium fidem emendati. 409 

De Pc>nder ibus,ôc M ëfuris Galeno aferiptus liber, Auguftino Gadaldino interprete.235 


S E X T Æ CL A S S IS LXBRI. 

GALENI T)eHirudinibus, Reuulfione,Cucurbitula,cutisConcifiône,fiue Scarb -f £^7 

ficatione,Ferdinando Balamio Siculo interprété. folio, 2 

O RIB A S 11 De Cucurbitulis,Scariftcatione,Hirudinibus,Deriuatione,&ReuuL 
fionefermo exfeptimo,& octauo Medicinalium collectionum adlulianum Impe- 
ratorem libro, Auguftino Gadaldino Mutinenfi interprété. 3 

De Venæ fectione aduerfus Erafiftratü liber,lofepho Tedtâdro Cracouiefi interprète. 5 P 7 
De Venæfe&ioneadueriusErafiftratços,quiRomasdegebant, eodem IolèphoTe&an 4- jg y 
dro interprète. 9 

De Cuiandi ratione per lànguinis miflionem îiber,Theodorico Gaudano interprete.19 L f-Q'j 

Hos libros omnes multts in loris emendauit ^4uguüinus Gadaldinus ad yetufhjïi" 
morum exemplarium gr&corum ~)/eritatem. 

SE P T IM Æ CLASSIS LIBRI. 

GAL ENI DeMedendiMethodolibri xiiij, ThomaLinacro interprète, denuoabL/. 

Auguftino Gadaldino no n ullis î locis ad.grçcoru exêplariu ftdê nuper emédati.fol.2, 

De Arte Curatiua ad Glauconem libri duo, Nicolao Leoniceno interprète : ab Aügufti 7 ■ ([ ^9 7 
no Gadaldino àd ndem antiquorum græcorum codicum aliquot in locis caftigati. 

Pojl hune librum coUocari debuerat libellas, eut titulws efl, Quos,& Quando, & Quibm medicamenin 

purgare conueniat. qui efl in Quint a Cbtfle, pagina Ixxxl/iij, qui liber efl cap*xxiij. \ 

librifèptmi Oribafu adlulianum Imperatorem. 

I11 librum Hippocratis de ViAus.ratione in morbis açuds çommentarij quatuor, loan 
ne Vaflco Meldenft interprété,ab Auguftino Gadaldino pleriftp inlocis ad græcam 
veritatem emendati. 108 

DE DIÆT A Hippocratis in morbis açutis,nunc primum ab Auguftino Gadaldi¬ 
no translatus. Elic liber in tribus, quos habuimus codicibus græcis manuforiptis, ; 

(neqj enim adhuc imp reftfus græce eft) admodum corruptus legitur: ira vtq uandoq-, 
vel nullo modo,veI vix fenius elici poftit. Eius autem inentio nt (ft tamen is ille eft ) 
à Galeno in libro de proprijslibris quarto, & fexto capite. cîiij 

De Remedijs paratu lâcilibus liber, ab Huberto Barlando Philiatrio ohm translatus, & js • ^ 77^ 
multis in locis poftea emendatus. 153 

De Remedijs paratu facilibus adSolonem, Spurius, àIun.Paulo Craftb conuerfus,& nu 
perrime ab eodem r ecognitus. 161 

| Liber tertius de Remedijs paratu facilibus,$purius, Iun.Craflo îterprete,recognitus.i69 
Documentum de Piiero Epileptico,Nicolao Leonico Thomço interprète. *7$ f Q. 

lin Librum fecundum de Naturahumana,Vi6toreTrincauellio interprète’. 181 

| De Incâtationè, Adiuratione,6c Sulpêfîone liber, Gal.£diba{cript 9 .grçce nô habetur. 181 
j De Oculis, Spurius, Demetrio Græco interprète,à variis mendis expurgatus. græcum 
exemplar deftderatur. i8> 

De Renum aftectuum dignotione,atque medela, Chriftophoro Heyl interprète, Spu¬ 
rius recognitus. 191, 

In librum Hippocratis,de Oflîcina medici,feu deiis.quæ in medicatrina fiunt, cômen- 
tarij très, Vido Vidio Florentino interprète*. 197 

In libr um Hippocratis de Fradburis çommentarij très,eodem interprète. 2.2,3 

In librum Hippocratis de Articulis çommentarij quatuor,eodem interprète. 251 

De Fafciis, eodem interprète. 293 

Oribafius de Laqueis ex Heracle, eodem interprète. 306 

Oribaftus ex Heliodoro de Machinamentis, eodem interprété. 309 

Hos[ex libros,quos Vidm olim conuerterat , nunc ide m etiam diligenter recognouit, _ | _ 

j-— ; ' Extra 

EXTRA ORDIKEM CLASSIVM LIBRI. 

G A LENI Commentart) feptem in Aphorifmos Hippocratis, Nicolao Leoniceno Vicentino in- 
terprete^poft caftigationê,ex pluriü antiquorû codicu collatione à lui* Martiano Rota, ôC Augufti 
no Gadaldino facftâ : nuperrime etiâ aliquo t in locis ab eodê Auguftino Gadaldino expurgatÉfo.z 
Aduerfus Lycum,quo'd nihil in eo aphorifmo Hippocrates peccarit, cuius initium’eft, Qui crefcunc 
plurimum habent caloris innati,liber,Iulio Alexandrino medico Tridentinointerprete,expoftre- 
ma interpretxs recognitione ad veterum exemplarium grçcorum ftdem» 61 

Contra ea, quæ à Iuliano in Hippocratis aphorifmos dicfîa funt liber, Iulio Alexandrino interprète, 
ex poftrema interpretis recognitione. 66 

Linguarum,hoc eft obfoletarum vocum Hippocratis, explanatio, Mario Nizolio Brixellenfi inter¬ 
prète, multis in locis ab Auguftino Gadaldino nuncemendata* 71 

SPVRII libri. 


De Hiftoriaphilofophicaliber,d Iulio Martiano Rotalatinitate donatus. folio* z 

Prognofticadeinfxrmorumdecubituexmathematica fciêtia,à Iacobo Mariscoto Medico 
Fiorentino translatus,& quamplurimis locis ad antiquorum græcorum codicu fidêemendatus. iz 
De Partibus artis medicæ liber ex veteri Nicolai Rhegini Calabri translatione reftitutus, 16 

De Dynamidiïs liber fine principio* 1S 

Alter liber de Dynamidiis,magna ex parte ex Aetiodefumptus* 19 

J De Spermate liber* ' $6 

De Natura,& ordine cuiuslibet corporis» v 41 

De Anatomia parua* 4z 

De Anatomia viuorum. 45 j 

De Anatomia oculorum,NicolaoRhegino Calabro interprète* 57 

DeCompaginemembrorum,fiuedenaturahumana* 58 

De Virtutibusnoftrumcorpusdiipenfantibus,exGaIenilibris» ,.;v 60 

De Voce,ô<ranhelitu* 60 

DeVtilitaterefpirationis* 6% 

Compendium pulfuum* 65 

De Motibus manifeftis, 86 obfcuris liber, quem Ioannitius de Grgca lingua in Arabicam tranftulit, 
Marcus autemToletanus de arabica in latinam* * 66 

De Diffolutione continua* 71 

De Aquis ex GaIeno,& aliis præftâtiffimis medicis,capita fex Oribafii, Auguftino Gadaldino inter¬ 
prète* Hic libellus in prioribus editionibus De bonitate aquæ infcriptus,mutilus legebatur. 75 
De Vinis ex Galeno,caput fextum libri quinti Collecflionû medicinalium Oribafii ad Iulianum Im- 
peratorem, Auguftino Gadaldino interprète. 7 6 

Praefagium experientia confirmatum,Georgio Valla interprète* 77 

De Vrinæfîgnifïcatione ex Hippocrate,eodem Georgio interprète, 78 

DeSimplicibusmedicamentisadPaternianum. 79 

\ De Virtute Çentaureæ, Nicolao Rhegino Calabro interprète* pz 

De Catharticis» 94. | 

De Gynæceis,ideftpaffîonibusmulierum,Nicolao Rhegino Calabro interprète* 5:5 

Liber Secretorum ad Monteum* 96 

DeMedicinisexpertisliber,cui tituluseftjMedicinalisexperimentatio. 103 

De Melancholia ex Galeno, Rufo, 86 Pofidonio caputnonum libri lèxti Aetij, lui. Martiano Rota 
interprète. 109 ! 

De Cura Icfteri liber. no 

De Cura Lapidis liber. tu 

QuaefitainHippocratem. 113 

De Hvmoribvs, Auguftino Gadaldino interprète* 

De Plantis translatusMarfiliæ perDominumGrumerumIudicem dePlacentia, 86 permagi- 
ftrum Abraham medicum de Arabico in latinum, 86 eft De medicinis occultis,quas noluit propa- 
Jare,neç conügnare in libris fuis alüs,quæ funt experimentatæ,& probatæ* 


SiquidJuperefie 'videbitur in antiquu translationibus , quoi in hifce nouis non reperiatur : id titulorum diuerfitate con - 
tingerefcias,non quiapr<etermiffum ahqmdfit. Ntbtl efl cnim in yetuflis illis codicibm , quoi in hifce noms non continent 
fur ; nam dut idemJünt,~yçrum dlio nomineinfigniti , dut compendid, dut partes^autfragmenta. Exempta aliquorumfu- 
bücientur. Opus^quod illtc Myamir appéüdtur,idem efl,ac\id. } quoi hic De compofitione medicamentorum fecundumloça 
mfcribitur.Librt item de imamentis membroru, compendium funt librorum De lift partium.Libellus depr<efàgitura ? fms 
efl libri De confltmione médiane. Et qui De commoditdtibus theriaae infcriptionem habet,jragmentum efl libri De the 
ridcaadPiJonem.